Kategorie
Kontakt box

Zakupy powyżej .500 zł  - wysyłka gratis

M Szopa Bytom Składowa 30

50 1020 5558 1111 1847 7220 0037

tel. kom  514 484 865 lub 508 126 990 

 

Akceptujemy płatności

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.poscielowysklep.pl

Niniejszy Regulamin jest udost?pniony klientom sklepu przed zawarciem umowy.

Dnia 25 grudnia 2014 roku wchodzi w ?ycie nowa ustawa o prawach konsumenta, które jest rezultatem wdro?enia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa konsumenta. Powoduje to konieczno?? modyfikacji obecnych zasad sprzeda?y przez sklepy internetowe.

§1 Informacje ogólne

Regulamin okre?la warunki i zasady sprzeda?y prowadzonej przez FLANELKA  z siedzib? w Bytomiu przy ulicy Sk?adowej 30, za po?rednictwem witryny internetowej znajduj?cej si? pod adresem: http:/www.poscielowysklep.pl

 NIP: 626-033-50-48

Klient: mo?e by? osob? fizyczn? , prawn? lub jednostka organizacyjna nie posiadaj?c? osobowo?ci prawnej.

Sklep: rozumie si? przez to sklep internetowy prowadzony przez sprzedawc? pod adresem internetowym http:/www.poscielowysklep.pl

Towar lub towary: rozumie si? przez to towar lub towary oferowane przez sprzedawc? do sprzeda?y detalicznej dost?pne w sklepie http:/wwwposcielowysklep.pl

§2 Prezentacja produktu

Wszystkie ceny towarów podane s? w PLN i s? cenami brutto zawieraj?cymi  podatek VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i asortymentu towarów znajduj?cych si? w ofercie sklepu internetowego, jednak?e wi???c? cen? za zakupiony towar jest cena  z chwili z?o?enia przez klienta zamówienia.

Dostawa produktów jest w cenie obowi?zuj?cej na dzie?, realizacji zamówienia. 

Wszystkie informacje tekstowe oraz zdj?cia produktów znajduj?ce si? w sklepie www.flanelka.pl s? chronione prawami autorskimi. Zabrania si? ich kopiowania i rozpowszechniania, u?ywania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 

Wszystkie znaki towarowe i nazwy zosta?y wykorzystane wy??cznie w celach prezentacji produktów i s? w?asno?ci? producentów.

- Zdj?cia produktów zamieszczone w ofercie mog? nieznacznie odbiega? od wizerunku towaru znajduj?cego si? w sprzeda?y, co jest zwi?zane z rozkroju materia?u, równie? kolorystyka mo?e nieco odbiega? od rzeczywisto?ci.

 

§3  Rejestracja klientów

Z?o?enie zamówienia mo?liwe jest po zarejestrowaniu u?ytkownika. Rejestracja jest dobrowolna, bezp?atna i odbywa si? poprzez wype?nienie formularza znajduj?cego si? na stronie sklepu.
 

W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania si? z niniejszym regulaminem oraz akceptacj? jego warunków.
 

Rejestracji mog? dokona? osoby fizyczne powy?ej 18 roku ?ycia i podmioty gospodarcze.
 

Podczas rejestracji nale?y poda? poprawne i prawdziwe dane. W przypadku gdy w danych klienta zostanie podana fikcyjna posta?, adres lub dane kontaktowe sklep mo?e wezwa? klienta do poprawienia danych poprzez wys?anie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep mo?e odst?pi? od umowy sprzeda?y w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w razie nie poprawienia danych przez klienta mimo wezwania.
 

Dane osobowe klientów zbierane s? wy??cznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu dzia?alno?ci gospodarczej firmy oraz marketingu bezpo?redniego w?asnych produktów lub us?ug, je?eli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolno?ci osoby której dane dotycz? z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Pa?stwa dane osobowe mog? zosta? udost?pnione firmom kurierskim, InPost lub Poczta Polska wy??cznie w celu dostarczenia zamówionego przez Pa?stwa towaru.
 

Po zako?czeniu rejestracji klient uzyskuje dost?p do indywidualnego Konta klienta umo?liwiaj?cego dokonywanie zakupów w sklepie po zalogowaniu.
 

Klient mo?e w ka?dym czasie rozwi?za? umow? o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? poprzez usuni?cie Konta klienta lub wys?anie o?wiadczenia o rozwi?zaniu umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? na adres e-mail sklepflanelka@gmail.com
 

Rozwi?zanie umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? nie odnosi ?adnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzeda?y, chyba ?e sklep i klient zgodnie postanowi? inaczej.

 §4  Zamówienia i czas realizacji

 Zamówienia: rozumie si? przez to zamówienie na towar lub towary z?o?one w sklepie przez klienta zgodnie z niniejszym regulaminem.

Zamówienia mo?na sk?ada? przez ca?? dob? siedem dni w tygodniu.

Sklep Flanelka realizuje zamówienia na terenie  Polski, poza terytorium Polski zamówienie b?dzie realizowane po indywidualnym uzgodnieniu warunków i kosztów dostawy.

Z?o?enie zamówienia odbywa si? poprzez dodanie do " koszyka" towarów po prawid?owo wype?nionym formularzu rejestracyjnym który znajduje si? na stronie internetowej sklepu oraz zapoznanie si? i akceptacji regulaminu sklepu. Zamówienie towaru wi??e si? z obowi?zkiem zap?aty.

Oferta Sklepu wa?na jest do momentu wyczerpania zapasów. Cz?? towarów produkowana jest b?d? sprowadzana  po z?o?eniu zamówienia.

Z?o?enie zamówienia przez klienta mo?liwe jest po:

a) wype?nieniu w sposób prawid?owy formularza rejestracyjnego znajduj?cego si? na stronie internetowej Sklepu,
b) z?o?eniu Zamówienia za pomoc? formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
c) zapoznaniu si? i akceptacji Regulaminu Sklepu.

  Po z?o?eniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomo?? zwrotn? z informacj? o przyj?ciu zamówienia i pro?b? o jego potwierdzenie.
 

Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z  Flanelka.pl i akceptacj? Regulaminu.

Rejestracja odbywa si? jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane s? na podstawie logowania si? Klienta na stronie sklepu poprzez podanie loginu i ustalonego has?a, które maj? charakter poufny (Klient ponosi odpowiedzialno?? za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim)

W zamówieniu Klient mo?e wskaza? dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, je?eli ??da wystawienia faktury VAT.

 §5   Przyj?cie zamówienia do realizacji

  Przyj?cie zamówienia do realizacji:

a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyj?ciu jego zamówienia do realizacji; 
b) w przypadku zamówienia p?atnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej p?atno?ci.

Dane do przelewu klient otrzymuje na podany przy zamówieniu adres e-mail w chwili skompletowania ca?ego zamówienia które zosta?o przygotowane  do wysy?ki 

 

Je?eli do 7 dni od daty wys?ania wiadomo?ci z danymi do przelewu nie wp?yn?a ca?a nale?na kwota za zamówienie, zlecenie zostanie anulowane. 

Realizacja zamówie? odbywa si? w dni powszednie  i  jego czas rozpoczyna si? od dnia nast?pnego po z?o?eniu zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa si? w ci?gu do 14 dni, za? przy zamówieniach z?o?onych do 30 dni. Czas realizacji zamówienia w przypadku przedp?aty jest to okres, który up?ywa od dnia zaksi?gowania wp?aty na naszym rachunku bankowym do dnia przekazania przesy?ki kurierowi do dostarczenia (przy czym uwzgl?dniane s? tu tylko dni robocze).Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówie? realizowanych za pobraniem jest to czas od momentu potwierdzenia zamówienia przez system do momentu wys?ania przesy?ki. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych.

Braki produktów.

W przypadku braku jakiegokolwiek z zamówionych produktów przesy?ka nie b?dzie wys?ana bez brakuj?cych  produktów.

W takim wypadku b?dziemy kontaktowali si? z Pa?stwem telefonicznie lub e-mailem w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub wysy?ki zamówienia bez brakuj?cych pozycji

 §6  Wysy?ka zamówienia

Zamówienia wysy?ane s? przez firm? kuriersk? lub Poczt? Polsk? w zale?no?ci od opcji wybranej przez klienta.

W zale?no?ci od wybranej opcji dostawy koszt wysy?ki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. ?redni czas dostawy oraz koszt:


W przypadku 100% przedp?aty: 

 

 • Kurier - 18 z?, czas dostawy ?rednio  24 godz ; 
 • Poczta Polska - 20 z?, czas dostawy ?rednio 3 doby


W przypadku p?atno?ci za pobraniem: 

       *  Kurier  - 28 z?, czas dostawy ?rednio 24 godz

       *  Poczta Polska - 30 z?, czas dostawy ?rednio 3 doby

 Dor?czenia kurierskie realizowane s?  w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Je?li w tym czasie odbiór przesy?ki nie jest mo?liwy, to najlepszym rozwi?zaniem jest podanie adresu przesy?ki do miejsca pracy Klienta, koniecznie z nazw? firmy. Kurierzy maj? wyznaczon? tras? i nie maj? mo?liwo?ci dor?czenia paczki wy??cznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

 

Zmiana dokumentu potwierdzaj?cego dokonanie transakcji z paragonu na faktur? VAT dla osoby fizycznej  jest mo?liwa w ci?gu 3 miesi?cy od momentu wystawienia dokumentu. Warunkiem otrzymania faktury jest odes?anie paragonu i podanie niezb?dnych danych. W przypadku firmy - wystawienie faktury jest mo?liwe w ci?gu 7 dni roboczych od momentu wystawienia paragonu.

§7 Zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustaw? z dnia 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny  mog? Pa?stwo zrezygnowa? z zakupionego towaru w ci?gu 14 dni od daty otrzymania przesy?ki bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Kupuj?cy zobowi?zany jest do z?o?enia pisemnego o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy i wraz z nim przes?anie dostarczonego produktu wraz z dowodem zakupu na adres siedziby firmy.

Skutki odst?pienia od umowy, w przypadku odst?pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa?stwu wszystkie otrzymane od Pa?stwa p?atno?ci w tym: koszty dostarczenia rzeczy ( z wyj?tkiem dodatkowych kosztów wynikaj?cych z wybranego przez Pa?stwa sposobu dostarczenia innego ni? najta?szy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez Nas niezw?ocznie,  a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni?  14 dni od dnia, w którym zostali?my poinformowani o Pa?stwa decyzji o wykonaniu prawa odst?pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p?atno?ci dokonamy przy u?yciu takich samych sposobów p?atno?ci, jakie zosta?y przez Pa?stwo u?yte w pierwotnej transakcji, chyba ?e zgodzili?cie si? Pa?stwo na inne rozwi?zanie. W ka?dym przypadku nie ponios? Pa?stwo ?adnych op?at w zwi?zku z tym zwrotem.  Sprzedawca zwróci  koszty dostarczenia towaru wed?ug najta?szego taryfikatora.  Je?eli konsument b?dzie u?ywa? zakupionego towaru, a nast?pnie odst?pi od umowy, przedsi?biorcy b?dzie przys?ugiwa? stosowne odszkodowanie, adekwatne do stopnia zu?ycia rzeczy kupionej.

Zwrotowi nie podlegaj? towary zamówione indywidualnie / rozmiary nie obj?te w opisie produktu /

oraz wszelkie dodatkowe elementy produktu zamówione dodatkowo.

 Po utrzymaniu o?wiadczenia  odst?pieniu od umowy drog? elektroniczn? dostaniecie Pa?stwo potwierdzenie jego otrzymania.

 Procedura reklamacyjna:

Towar z wadami- odpowiedzialno?? ponosi sprzedawca z tytu?u r?kojmi. Je?li wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?yni?ciem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi. Je?li rzecz sprzedana b?dzie mie? wad? to kupuj?cy b?dzie móg? z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo o odst?pieniu od umowy chyba, ?e sprzedawca wymieni rzecz wadliw? na woln? od wad albo wad? usunie. Obni?ona cena powinna zosta? w takiej proporcji do ceny wynikaj?cej z umowy, w jakiej warto?? rzeczy z wad? pozostanie do warto?ci rzeczy bez wady. Kupuj?cy nie mo?e odst?pi? od umowy, je?eli wada jest nieistotna.

Kupuj?cy mo?e odst?pi? od umowy jedynie wtedy, gdy produkt:

 

 • znajduje si? w stanie niezmienionym
 • nie zosta? pobrudzony lub w inny sposób zniszczony
 • nie zosta? pozbawiony fabrycznego opakowania
 • jest kompletny

 

Produkt nale?y odes?a? wraz z otrzymanym dowodem sprzeda?y - np. paragonem,  numerem w?asnego konta bankowego oraz podpisanym o?wiadczeniem o odst?pieniu od umowy. Koszty przesy?ki zwracanego towaru pokrywa konsument. Jednocze?nie informujemy, ?e nie przyjmujemy ?adnych przesy?ek odsy?anych do nas za pobraniem.

Je?eli po otrzymaniu towaru znajdziecie Pa?stwo w nim wady fabryczne lub uszkodzenia powsta?e podczas dostawy, maj? Pa?stwo prawo odes?a? go na adres siedziby Flanelka wraz z dokumentem potwierdzaj?cym zakup towaru oraz wype?nionym formularzem reklamacyjnym. Firma nie przyjmuje ?adnych przesy?ek odes?anych za pobraniem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s? w terminie 14 dni kalendarzowych licz?c od dnia otrzymania przesy?ki. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pe?nowarto?ciowy, a je?li b?dzie to ju? niemo?liwe np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego, firma Flanelka zwróci Pa?stwu równowarto?? ceny produktu wraz z kosztami przesy?ki do 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy.  


§7  P?atno?ci

Klienci dokonuj?cy zakupów w sklepie Flanelka wyra?aj? zgod? na wystawienie dokumentu sprzeda?y bez podpisu.

Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na ?yczenie klienta wystawiamy równie? faktury VAT. Nale?y to zaznaczy? przy sk?adaniu zamówienia.

Klient mo?e wybra? nast?puj?ce formy p?atno?ci:

 • przy odbiorze - nale?no?? pobiera kurier lub pracownik Poczty w imieniu Sklepu.
 • kart? kredytow? - nale?no?? pobierana za po?rednictwem serwisu PayU,
 • przelewem bankowym - nale?no?? pobierana za po?rednictwem serwisu PayU,
 • bezpo?rednim przelewem na numer konta wys?anym na maila.

W przypadku wyboru formy p?atno?ci na zasadzie przedp?aty (karta kredytowa, przelew bankowy, wp?ata na konto), klient jest zobowi?zany ui?ci? p?atno?? w ci?gu 7 dni od otrzymania potwierdzenia skompletowania zamówienia. W przypadku braku p?atno?ci w tym terminie umowa sprzeda?y ulega rozwi?zaniu.


Istnieje mo?liwo?? zmiany formy p?atno?ci na pro?b? klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.
 

§8  RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowi?zuje Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przep?ywu (RODO) 

W zwi?zku z powy?szym, zgodnie z art.13 ust.1 RODO, informujemy, ?e Pa?stwa dane osobowe s? przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 pkt.a,b,c oraz f RODO.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowych przepisów prawa informujemy, ?e Pa?stwa dane znajduj? si? w naszej bazie klientów. 
W zwi?zku z powy?szym pragniemy poinformowa? Pa?stwa, ?e administratorem przekazanych przez Pa?stwa danych jest firma Z.O.A.R.i P. - FLANELKA Marek Szopa 41-902  Bytom Sk?adowa 30 NIP 6260335048
Zasady przetwarzania Pa?stwa danych przez firm? Z.O.A.R.i P. FLANELKA Marek Szopa przedstawiamy poni?ej: 
Zgodnie z nowymi przepisami, uwzgl?dniaj?c potrzeb? zachowania kontaktu z Pa?stwem informujemy, ?e dane przekazane przez Pa?stwa pos?u?? nam w celu przedstawienia ofert handlowych, promocji, skierowania do Pa?stwa tre?ci marketingowych, sprzeda?y towaru i kompleksowej realizacji umów oraz prowadzenia analiz wewn?trznych, a tak?e w celu odpowiedzi na ewentualne Pa?stwa pytania oraz weryfikacj? wiarygodno?ci p?atniczej. 
Dla utrzymania relacji handlowej dane zostan? przechowane bezterminowo. Podstaw? prawn? przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Z.O.A.R.i P. - FLANELKA
Marek Szopa
W naszej bazie przechowujemy dane podane w zamówieniach takie jak NIP Pa?stwa firmy, adres siedziby oraz adresy dostawy towaru, imiona i nazwiska, adresy e-mail, korespondencj? mailow?, oraz numery telefonów kontaktowych. 
Zgodnie z nowymi przepisami Rozporz?dzenia ,,RODO", maj? Pa?stwo prawo wgl?du do swoich danych, ich poprawiania i usuwania. 

Przys?uguj? Pa?stwu równie? dodatkowe prawa wynikaj?ce z przepisów. 

Zgodnie z art.21 ust 4 RODO informujemy, i? przys?uguje Pa?stwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotycz?cych Pa?stwa danych osobowych.  
W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przes?anie takiej informacji w formie wiadomo?ci zwrotnej na adres zoarip20@gmail.com . Zgodnie z art.21 ust.1 RODO, sk?adaj?c sprzeciw, nale?y wskaza? jego przyczyny zwi?zane z Pa?stwa szczególn? sytuacj?. Podkre?lamy,  ?e Pa?stwa dane s? u nas bezpiecznie przechowywane. 
Jednocze?nie informujemy, ?e przy braku Pa?stwa sprzeciwu firma Z.O.A.R.i P. - FLANELKA Marek Szopa b?dzie stale przechowywa? Pa?stwa dane osobowe i korzysta? z nich w celu utrzymania relacji handlowych i wysy?ania ewentualnych ofert na zasadach nawi?zuj?cych do dotychczasowej wspó?pracy.

Z powa?aniem  Z.O.A.R.i P. - FLANELKA Marek Szopa

 

§9 Postanowienia ko?cowe

W celu korzystania z us?ug ?wiadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu klient powinien posiada?:

 

 • Przegl?dark? internetow?: Internet Explorer w wersji nie starszej ni? 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej ni? 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej ni? 2,
 • W??czon? obs?ug? Java Script,
 • Aktywny adres e-mail.


Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony Sklepu zalecamy akceptacj? plików cookie. Informacja na ten temat wy?wietlana jest przy pierwszej wizycie na stronie sklepu.

© 2010 poscielowysklep.pl – Sklep internetowy oferujący: pościel z kory, bawełniana i satynowa. Wiele rozmiarów, szeroka gama kolorów.